خدمات اپلای پال

جزئیات 12 خدمت حرفه‌ای و هوشمندانه اپلای، اخذ پذیرش و مهاجرت تحصیلی (مدارک، مشاوره، همایش، تکنیک و زبان):

انگیزه نامه

Statement of Purpose

زبان انگلیسی

Writing & Speaking Correction Services

نامه پیشنهاد کار

Letter of Employment

مشاوره

Private Counseling

توصیه نامه

Letter of Recommendation

رزومه تحصیلی

Curriculum Vitae / Resume

وب سایت

Website design

همایش

Conferences of "How to Apply"

مکاتبه ایمیلی

Writing & Revision of Academic Emails and Email Communication

فرم ثبت‌نام

Application Form

طرح تحقیقاتی

Research Proposal

مدارک اختصاصی

Mass Publication of Document