خدمات اپلای پال

جزئیات 12 خدمت حرفه‌ای و هوشمندانه اپلای، اخذ پذیرش و مهاجرت تحصیلی (مدارک، مشاوره، همایش، تکنیک و زبان):