سفارشات

تهیه و تدوین حرفه‌ای رزومه تحصیلی...

هزینه 600,000 تومان

Professional Preparation of CV & Résumé

600,000 تومان

تهیه و تدوین حرفه‌ای رزومه تحصیلی...

هزینه 800,000 تومان

Professional Preparation Of CV & Résumé

800,000 تومان

ویرایش حرفه‌ای انگیزه‌نامه

هزینه 700,000 تومان

Professional Revision of Statement of Purpose

700,000 تومان

نگارش حرفه‌ای انگیزه‌نامه تحصیلی

هزینه 1,100,000 تومان

Professional Writing of Statement of Purpose

1,100,000 تومان

ویرایش حرفه‌ای متن توصیه‌نامه

هزینه 200,000 تومان

Editing the Context of Recommendation letter

200,000 تومان

نگارش حرفه‌ای توصیه‌نامه

هزینه 350,000 تومان

Writing Context of Recommendation Letter

350,000 تومان

ویرایش حرفه‌ای متن ایمیل

هزینه 200,000 تومان

Professional Edition of Academic Emails

200,000 تومان

نگارش حرفه‌ای ایمیل برای اخذ پذیرش...

هزینه 350,000 تومان

Professional Writing of Academic Emails

350,000 تومان

استخراج اطلاعات لازم و نگارش حرفه‌...

هزینه 400,000 تومان

ِ Data Extraction and Professional Writing of Academic Emails

400,000 تومان

طراحی وب‌سایت حرفه‌ای، واردکردن...

هزینه 1,500,000 تومان

Designing a Professional Website, Importing Information, and Training

1,500,000 تومان

ویرایش و بهبود طرح تحقیقاتی

هزینه 400,000 تومان

Editing Context of the Research Proposal

400,000 تومان

ویرایش نامه اشتغال به کار

هزینه 250,000 تومان

Revision of the Context of Letter of Employment

250,000 تومان

نگارش متن نامه اشتغال به کار

هزینه 500,000 تومان

Writing Letter of Employment

500,000 تومان

مشاوره و همکاری در پر کردن فرم‌های...

هزینه 350,000 تومان

Private Counseling & Cooperation in Filling Out Application Forms

350,000 تومان

اختصاصی سازی مدارک براساس قالب شما

هزینه 250,000 تومان

Publication of the Customized Documents Based of your LaTeX Template

250,000 تومان

ایجاد قالب هر مدرک با LaTeX و...

هزینه 300,000 تومان

Creating LaTeX Template and Publication of the Customized Documents

300,000 تومان

ثبت نام همایش‌های آنلاین اپلای...

هزینه 150,000 تومان

How to Apply Seminars (Mehr, 99)

150,000 تومان

تصحیح تمام بخش اسپیکینگ تافل

هزینه 80,000 تومان

Revision of TOEFL Speaking

80,000 تومان

تصحیح دو متن رایتینگ تافل

هزینه 80,000 تومان

Revision of TOEFL Writing

80,000 تومان

تصحیح تمام بخش اسپیکینگ آیلتس

هزینه 95,000 تومان

Revision of IELTS Speaking

95,000 تومان

تصحیح دو متن رایتینگ آیلتس

هزینه 95,000 تومان

Revision of IELTS Writing

95,000 تومان

روند سفارش