سفارشات

تدوین و ویرایش استاندارد رزومه...

هزینه 200,000 تومان

Writing and Editing of the Standard CV

200,000 تومان

ترجمه، نگارش، ویرایش استاندارد...

هزینه 250,000 تومان

Translating, Writing and Editing of the Standard CV

250,000 تومان

ویرایش حرفه‌ای انگیزه نامه

هزینه 400,000 تومان

Professional Editing of the SoP

400,000 تومان

ترجمه، نگارش و ویرایش حرفه‌ای...

هزینه 500,000 تومان

Translating, Writing and Professional Editing of the SoP

500,000 تومان

ویرایش حرفه‌ای متن توصیه‌نامه

هزینه 120,000 تومان

Editing the Context of Recommendation letter

120,000 تومان

نگارش و ویرایش حرفه‌ای توصیه‌نامه

هزینه 150,000 تومان

Writing and Editing Context of Recommendation Letter

150,000 تومان

ویرایش متن ایمیل حرفه‌ای

هزینه 100,000 تومان

Editing of the Professional Email Context

100,000 تومان

ویرایش متن و ارسال انبوه ایمیل

هزینه 200,000 تومان

Editing the Text and Sending Bulk Email

200,000 تومان

نگارش، ویرایش متن و ارسال انبوه...

هزینه 300,000 تومان

Writing, Editing of the Text and Sending Bulk Email

300,000 تومان

طراحی وب‌سایت حرفه‌ای و آموزش...

هزینه 400,000 تومان

Designing a Professional Website and Training of the Tracker CV Publishing

400,000 تومان

طراحی وب‌سایت حرفه‌ای، واردکردن...

هزینه 550,000 تومان

Designing a Professional Website, Importing Information, and Training of the Tracker CV Publishing

550,000 تومان

طراحی وب‌سایت حرفه‌ای و تولید...

هزینه 700,000 تومان

Designing a Professional Website and Tracker CV Publishing

700,000 تومان

طراحی وب‌سایت حرفه‌ای، واردکردن...

هزینه 850,000 تومان

Designing a Professional Website, Importing Information, and Tracker CV Publishing

850,000 تومان

ویرایش و بهبود طرح تحقیقاتی

هزینه 400,000 تومان

Editing Context of the Research Proposal

400,000 تومان

ویرایش متن نامه پیشنهاد کار

هزینه 200,000 تومان

Editing of the Context of Job Offer Letter

200,000 تومان

نگارش و ویرایش متن نامه پیشنهاد کار

هزینه 250,000 تومان

Writing and Editing of the Context of Job Offer Letter

250,000 تومان

نیم ساعت مشاوره و همکاری در پر...

هزینه 250,000 تومان

Half-Hour Private Counseling in Filling Application Forms

250,000 تومان

اختصاصی سازی مدارک براساس قالب شما

هزینه 250,000 تومان

Publication of the Customized Documents Based of your LaTeX Template

250,000 تومان

ایجاد قالب هر مدرک با LaTeX و...

هزینه 300,000 تومان

Creating LaTeX Template and Publication of the Customized Documents

300,000 تومان

نیم ساعت مشاوره خصوصی غیر حضوری

هزینه 120,000 تومان

Half-Hour Online Counseling in Person

120,000 تومان

نیم ساعت مشاوره خصوصی حضوری

هزینه 150,000 تومان

Half-Hour Private Counseling in Person

150,000 تومان

ثبت نام کارگاه یک روزه اپلای برای...

هزینه 150,000 تومان

Isfahan,24Mordad

150,000 تومان

تصحیح تمام بخش اسپیکینگ تافل

هزینه 45,000 تومان

Correction of TOEFL Speaking

45,000 تومان

تصحیح تمام بخش اسپیکینگ آیلتس

هزینه 45,000 تومان

Correction of IELTS Speaking

45,000 تومان

تصحیح دو متن رایتینگ تافل

هزینه 55,000 تومان

Correction of TOEFL Writing

55,000 تومان

تصحیح دو متن رایتینگ آیلتس

هزینه 55,000 تومان

Correction of IELTS Writing

55,000 تومان

عضویت ویژه یک ماهه

هزینه 35,000 تومان

One month's special membership

35,000 تومان

روند سفارش