سفارشات

تهیه و تدوین حرفه‌ای رزومه تحصیلی...

هزینه 250,000 تومان

Professional Preparation of CV & Résumé

250,000 تومان

تهیه و تدوین حرفه‌ای رزومه تحصیلی...

هزینه 350,000 تومان

Professional Preparation Of CV & Résumé

350,000 تومان

ویرایش حرفه‌ای انگیزه‌نامه

هزینه 450,000 تومان

Professional Revision of Statement of Purpose

450,000 تومان

نگارش حرفه‌ای انگیزه‌نامه تحصیلی

هزینه 750,000 تومان

Professional Writing of Statement of Purpose

750,000 تومان

ویرایش حرفه‌ای متن توصیه‌نامه

هزینه 150,000 تومان

Editing the Context of Recommendation letter

150,000 تومان

نگارش حرفه‌ای توصیه‌نامه

هزینه 200,000 تومان

Writing Context of Recommendation Letter

200,000 تومان

ویرایش حرفه‌ای متن ایمیل

هزینه 50,000 تومان

Professional Edition of Academic Emails

50,000 تومان

نگارش حرفه‌ای ایمیل برای اخذ پذیرش...

هزینه 100,000 تومان

Professional Writing of Academic Emails

100,000 تومان

استخراج اطلاعات لازم و نگارش حرفه‌...

هزینه 200,000 تومان

ِ Data Extraction and Professional Writing of Academic Emails

200,000 تومان

طراحی وب‌سایت حرفه‌ای و آموزش...

هزینه 400,000 تومان

Designing a Professional Website and Training of the Tracker CV Publishing

400,000 تومان

طراحی وب‌سایت حرفه‌ای، واردکردن...

هزینه 550,000 تومان

Designing a Professional Website, Importing Information, and Training of the Tracker CV Publishing

550,000 تومان

طراحی وب‌سایت حرفه‌ای و تولید...

هزینه 700,000 تومان

Designing a Professional Website and Tracker CV Publishing

700,000 تومان

طراحی وب‌سایت حرفه‌ای، واردکردن...

هزینه 850,000 تومان

Designing a Professional Website, Importing Information, and Tracker CV Publishing

850,000 تومان

ویرایش و بهبود طرح تحقیقاتی

هزینه 400,000 تومان

Editing Context of the Research Proposal

400,000 تومان

ویرایش نامه اشتغال به کار

هزینه 100,000 تومان

Revision of the Context of Letter of Employment

100,000 تومان

نگارش متن نامه اشتغال به کار

هزینه 200,000 تومان

Writing Letter of Employment

200,000 تومان

مشاوره و همکاری در پر کردن فرم‌های...

هزینه 100,000 تومان

Private Counseling & Cooperation in Filling Out Application Forms

100,000 تومان

اختصاصی سازی مدارک براساس قالب شما

هزینه 250,000 تومان

Publication of the Customized Documents Based of your LaTeX Template

250,000 تومان

ایجاد قالب هر مدرک با LaTeX و...

هزینه 300,000 تومان

Creating LaTeX Template and Publication of the Customized Documents

300,000 تومان

ثبت نام همایش‌های آنلاین اپلای...

هزینه 150,000 تومان

How to Apply Seminars (Mehr, 99)

150,000 تومان

تصحیح تمام بخش اسپیکینگ تافل

هزینه 80,000 تومان

Correction of TOEFL Speaking

80,000 تومان

تصحیح دو متن رایتینگ تافل

هزینه 80,000 تومان

Correction of TOEFL Writing

80,000 تومان

تصحیح تمام بخش اسپیکینگ آیلتس

هزینه 95,000 تومان

Correction of IELTS Speaking

95,000 تومان

تصحیح دو متن رایتینگ آیلتس

هزینه 95,000 تومان

Correction of IELTS Writing

95,000 تومان

روند سفارش