رتبه بندی دانشگاه های ایتالیا


Ranking of Italia University
رنکینگ دانشگاه های ایتالیا
رنکینگ 45 دانشگاه ایتالیا در جهان و در این کشور براساس معیار هایی کلی به صورت زیر است که برای شروع جست و جو دوره های تحصیلی اپلای قابل استفاده است.

Ranking

World Rank

University

1

97

Università degli Studi di Roma La Sapienza

2

108

Università di Bologna (Università degli Studi di Bologna)

3

148

Università degli Studi di Padova

4

156

Politecnico di Milano

5

162

Università di Pisa (Università degli Studi di Pisa)

6

203

Università degli Studi di Milano

7

234

Università degli Studi di Napoli Federico II

8

238

Università degli Studi di Torino

9

263

Università degli Studi di Firenze

10

312

Università degli Studi di Genova

11

399

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

12

418

Università degli Studi di Trento

13

430

Politecnico di Torino

14

472

Università Cattolica del Sacro Cuore

15

496

Università degli Studi di Siena

16

504

Università degli Studi di Catania

17

511

Università degli Studi Roma Tre

18

514

Università degli Studi di Perugia

19

520

Università degli Studi di Milano Bicocca

20

537

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

21

563

Università degli Studi di Palermo

22

566

Università degli Studi di Trieste

23

580

Università degli Studi di Parma

24

622

Università della Calabria (Università degli Studi della Calabria)

25

638

Università degli Studi di Verona

26

647

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

27

655

Università degli Studi di Ferrara

28

661

Università degli Studi di Udine

29

679

Università Ca' Foscari di Venezia

30

682

Università degli Studi di Salerno

31

702

Università degli Studi di Cagliari

32

705

Scuola Normale Superiore di Pisa

33

754

Università degli Studi di Pavia

34

800

Università degli Studi di Messina

35

813

Università Politécnica delle Marche

36

814

International School for Advanced Studies / Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste

37

821

Università degli Studi di Brescia

38

848

Università del Salento (Università degli Studi di Lecce)

39

888

Seconda Università degli Studi di Napoli

40

946

Università degli Studi di Sassari

41

967

European University Institute

42

972

(1) Università Commerciale Luigi Bocconi Milano

43

982

Università degli Studi dell'Aquila

44

989

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

45

1026

Università degli Studi Gabriele d'Annunzio Chieti e Pescara

کلمه کلیدی: 
کشور: