حداقل نمرهٔ تافل در دانشگاه‌های آمریکا و کانادا


Minimum TOEFL score at US and Canadian universities
حداقل نمرهٔ تافل مورد نیاز برای اپلای در دانشگاه‌های آمریکا و کانادا
یکی از موارد موردنیاز جهت اقدام برای پذیرش در دانشگاه‌های خارج از کشور، ارائه مدرک تافل TOEFL است. درحالی‌که اکثر دانشگاه‌های آمریکای شمالی نمرهٔ ۷۹ یا ۸۰ را در آزمون iBT برای خود نمره حداقلی می‌دانند، دراین‌بین دانشگاه‌هایی هم هستند که نمرهٔ بالاتری را درخواست می‌کنند. در ذیل، خلاصه‌ای از این دانشگاه‌ها را به همراه نمره موردنیاز آن‌ها می‌آوریم. لازم به ذکر است که دانشکده‌های مختلف ممکن است حداقل نمرهٔ آزمون بالاتری را از نمرهٔ ذکرشده توسط دانشگاه درخواست نمایند. برای مثال حداقل نمرهٔ تافل در دانشگاه  کوئینز کانادا ۸۸ است اما دانشکده برق این دانشگاه حداقل نمرهٔ ۹۲ را درخواست می‌کند.

 

 

Arizona State University:

حداقل نمره iBT: ۸۳،

 

Auburn University:

حداقل نمره iBT: ۸۰، با ریزنمرات:Reading: ۲۰،Listening: ۲۰،Speaking: ۲۰،Writing: ۲۰.

 

Brigham Young University:

حداقل نمره iBT: ۸۵، با ریزنمرات:Reading: ۲۱،Listening: ۲۱،Speaking: ۲۲،Writing: ۲۱.

 

Case Western Reserve University - School of Graduate Studies:

حداقل نمره iBT: ۷۹، با ریزنمرات:Reading: ۱۹،Listening: ۱۵،Speaking: ۲۲،Writing: ۲۳.

 

Carson-Newman College:

حداقل نمره iBT: ۷۹.

 

Central Queensland University:

جهت گرایش درسی-واحدی (course-based majors): حداقل نمره iBT: ۷۹، شامل حداقل نمره ۲۰ در بخش writing و
جهت گرایش تحقیقی (research-based majors): حداقل نمره iBT: ۱۰۰، شامل حداقل نمره ۲۵ در بخش writing.

 

Clarkson University:

حداقل نمره iBT: ۹۰، با ریزنمرات:Reading: ۲۱،Listening: ۲۰،Speaking: ۲۷،Writing: ۲۲.

 

Columbia International University:

برای رشته MA TEFL/ICS, حداقل نمره iBT: ۱۰۰، جهت سایر رشته‌ها، حداقل نمره iBT: ۸۰.

 

Dalhousie University:

حداقل نمره iBT: ۹۲.

 

Duke University:

حداقل نمره iBT: ۸۳، با ریزنمرات:Reading: ۲۱،Listening: ۲۰،Speaking: ۲۲،Writing: ۲۰.

 

East Carolina University:

حداقل نمره iBT: ۸۰، با ریزنمرات:Reading: ۲۰،Listening: ۲۰،Speaking: ۲۰،Writing: ۲۰.

 

Grand Valley State University:

حداقل نمره iBT: ۸۰، در رشته‌های کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با healthcare: ۱۰۲.

 

Lakehead University:

حداقل نمره iBT: ۸۰.

 

Lehigh University:

حداقل نمره iBT: ۸۵، با ریزنمرات:Reading: ۲۱،Listening: ۱۵،Speaking: ۲۴،Writing: ۲۵.

 

Manhattanville College:

حداقل نمره iBT: ۸۵، شامل حداقل ۲۱ در بخش‌های Listening و Speaking.

 

Marquette University - Graduate School of Management:

حداقل نمره iBT: ۸۰، با ریزنمرات:Reading: ۲۰،Listening: ۲۰،Speaking: ۲۰،Writing: ۲۰.

 

McGill University:

حداقل نمره iBT: ۸۶، با حداقل نمره ۲۰ در هر بخش.

 

Michigan State University:

حداقل نمره iBT: ۸۰.

 

Middle Tennessee State University:

حداقل نمره iBT: ۷۱.

 

Murray State University:

حداقل نمره iBT: ۸۰، با ریزنمرات:Reading: ۲۰،Listening: ۲۰،Speaking: ۲۰،Writing: ۲۰.

 

National American University:

حداقل نمره iBT: ۶۱.

 

New York Institute of Technology:

حداقل نمره iBT: ۶۱. دانشجو می‌بایستی در صورت کسب نمره ۶۱-۷۸، مجدداً یک امتحان داخلی زبان بدهد.

 

Northern Arizona University:

حداقل نمره iBT: ۸۰.

 

Northern Kentucky University:

حداقل نمره cBT: ۲۱۳، شامل حداقل نمره بخش Writing ۴.۵ یا بالاتر، حداقل نمره pBT: ۵۵۰، شامل حداقل نمره بخش Writing ۴.۵ یا بالاتر، حداقل نمره iBT: ۸۰.

 

North Park University:

حداقل نمره iBT: ۹۰، شامل حداقل نمره ۲۱ در همه بخشها.

 

Northwestern State University:

حداقل نمره iBT: ۶۱ شامل حداقل نمره ۲۰ در بخش‌های Speaking و Writing.

 

Pennsylvania State University:

حداقل نمره iBT: ۸۰، شامل حداقل نمره ۲۳ در بخش Speaking.

 

Ohio State University:

حداقل نمره iBT: ۷۹.

 

Old Dominion University:

حداقل نمره iBT: ۸۰، با ریزنمرات:Reading: ۲۱،Listening: ۱۸،Speaking: ۲۲، دانشجویان بین‌المللی متقاضی TA: ۲۶، Writing: ۱۹.

 

Oregon State:

حداقل نمره iBT: ۸۰، شامل حداقل نمره ۱۸ در هر بخش، حداقل نمره iBT: ۶۰، جهت پذیرش مشروط.

 

Purdue University:

حداقل نمره iBT: ۷۷، با ریزنمرات:Reading: ۱۹،Listening: ۱۴،Speaking: ۱۸،Writing: ۱۸.

 

Queen's University:

حداقل نمره iBT: ۸۸، با ریزنمرات:Reading: ۲۲،Listening: ۲۰،Speaking: ۲۲،Writing: ۲۴.

 

Quinnipiac University:

حداقل نمره iBT: ۹۰.

 

Rollins College Crummer Graduate School of Business:

حداقل نمره iBT: ۱۰۰.

 

Saint Cloud University - School of Graduate Studies:

حداقل نمره iBT: ۷۹، با حداقل نمره ۱۷ در هر بخش.

 

Savannah College of Art & Design:

حداقل نمره iBT: ۸۵، با ریزنمرات:Reading: ۱۸،Listening: ۲۰،Speaking: ۲۳،Writing: ۲۴.

 

Simmons College - College of Arts and Sciences:

حداقل نمره iBT: ۱۰۰ برای رشته‌های Communication Management, MATESL, Special Education, Gender/Cultural Studies, حداقل نمره iBT: ۸۰ برای رشته‌های MAT, Children's Literature, English, Spanish.

 

Simmons College - School for Health Studies:

حداقل نمره iBT: ۸۸.

 

Simmons College - School for Library and Information Science:

حد عقل نمره iBT: ۷۹.

 

Simon Fraser University:

حداقل نمره iBT: ۸۸، با حد عقل نمره ۲۰ در هر بخش، حداقل نمره iBT: ۷۶، جهت ورود به رشته English Bridge Program.

 

St. John's College - Graduate Institute (annapolis، MD/Santa Fe, NM):

حداقل نمره iBT: ۱۱۲، با حد عقل نمره ۲۷ برای هر بخش، جهت ورود به رشته‌های Master of Arts in Liberal Arts و Master of Arts in Eastern Classics.

 

Swinburne University of Technology:

بر حسب رشته مربوطه: حداقل نمره pBT: ۵۵۰ و iBT: ۸۰، حداقل نمره pBT: ۵۷۷ و iBT: ۹۰، حداقل نمره pBT: ۶۰۰ و iBT: ۱۰۰.

 

The University of The Arts:

حداقل نمره iBT: ۷۹.

 

University of Arkansas:

حداقل نمره iBT: ۸۰.

 

University of Buffalo (sunny) - Roswell Park Cancer Institute Division:

حداقل نمره iBT: ۹۶، با حد عقل نمره ۲۴ در بخش Speaking.

 

University of California - Berkeley:

حداقل نمره iBT: ۶۸، با ریزنمرات:Reading: ۱۷،Listening: ۱۶،Speaking: ۱۷، برای متقاضیان Graduate Student Instructor (ta)، حداقل نمره ۲۶،Writing: ۱۸.

 

The University of Colorado at Denver and Health Sciences Center:

حداقل نمره iBT: ۸۰، درحالی‌که نمره ۸۶ توصیه می‌شود.

 

University of Denver:

حداقل نمره iBT: ۸۰.

 

University of Illinois - Chicago:

حداقل نمره iBT: ۸۰، با ریزنمرات:Reading: ۱۹،Listening: ۲۰،Speaking: ۱۷،Writing: ۲۱.

 

University of Lethbridge:

حداقل نمره iBT: ۹۳.

 

University of Minnesota:

حداقل نمره iBT: ۷۹، با ریزنمرات:Reading: ۱۹،Writing: ۲۱.

 

University of Missouri - Rolla:

حداقل نمره iBT: ۸۰.

 

University of North Texas:

حداقل نمره iBT: ۷۹، با ریزنمرات:Reading: ۲۰،Listening: ۲۱،Speaking: ۱۹،Writing: ۲۷.

 

The University of Tennessee at Chattanooga:

حداقل نمره iBT: ۷۹ - ۸۰.

 

University of Texas - Arlington:

حداقل نمره iBT: ۷۹، با ریزنمرات:Reading: ۲۰،Listening: ۱۶،Speaking: ۲۱،Writing: ۲۲.

 

University of Texas - Austin:

حداقل نمره iBT: ۷۹، با حداقل نمره ۲۱ برای هر بخش.

 

The University of Texas - San Antonio:

حداقل نمره iBT: ۱۰۰.

 

University of Toronto:

حداقل نمره iBT: ۹۳، با حداقل نمره ۲۲ در بخش‌های Writing و Speaking.

 

University of Virginia:

حداقل نمره iBT: ۹۰، با ریزنمرات:Reading: ۲۳،Listening: ۲۲،Speaking: ۲۳،Writing: ۲۲.

 

University of Washington:

پذیرش با نیاز به زبان انگلیسی: مجموع نمره ۴۵ در Reading, Listening و Writing, پذیرش بدون نیاز به زبان انگلیسی: مجموع نمره ۷۰ در Reading, Listening و Writing.

 

Vlerick Leuven Gent Management School:

حداقل نمره iBT: ۱۰۰.

 

Portland State University:

حداقل نمره iBT: ۸۰.

 

Educational Commission for Foreign Veterinary Graduates (u.s.):

حداقل نمره iBT: ۸۰، با ریزنمرات:Listening: ۲۶،Speaking: ۲۶،Writing: ۱۷.

 

Foreign Credentialing Commission on Physical Therapy (fccpt):

حداقل نمره iBT: ۸۹، با حداقل نمره ۲۶ در بخش Speaking.

 

International Medical Graduates - Ontarion (Canada):

حداقل نمره iBT: ۹۳، با حد عقل نمره ۲۴ در بخش Speaking.

 

National Board for Certification in Occupational Therapy (u.s.):

حداقل نمره iBT: ۸۹، با ریزنمرات:Reading: ۱۸،Speaking: ۲۶،Listening: ۲۱،Writing: ۲۴.

 

National Association of Boards of Pharmacy:

حداقل نمره iBT: ۸۹، با ریزنمرات:Reading: ۲۱،Speaking: ۲۶،Listening: ۱۸،Writing: ۲۴.

 

کلمه کلیدی: