رتبه بندی دانشگاه های انگلستان


Ranking of England University
رنکینگ دانشگاه های انگلستان
رنکینگ 80 دانشگاه انگلیس در جهان و در این کشور براساس معیار هایی کلی به صورت زیر است که برای شروع جست و جو دوره های تحصیلی اپلای قابل استفاده است.

Ranking

World Rank

University

1

10

University of Oxford

2

14

University of Cambridge

3

27

University College London

4

49

University of Edinburgh

5

65

University of Nottingham

6

82

Imperial College London

7

83

University of Manchester

8

100

King's College London

9

109

University of Glasgow

10

129

University of Leeds

11

136

University of Warwick

12

184

Newcastle University Newcastle upon Tyne

13

208

Bristol University

14

219

London School of Economics and Political Science

15

220

University of Exeter

16

224

University of Southampton

17

233

Queen Mary University of London

18

236

Durham University

19

243

University of York

20

267

University of Leicester

21

269

University of Birmingham

22

271

(1) Cardiff University

23

280

University of Sheffield

24

282

University of Saint Andrews

25

289

University of Aberdeen

26

313

Open University UK

27

330

University of Dundee

28

348

University of Sussex

29

361

University of East Anglia

30

368

Queen's University Belfast

31

379

University of Bath

32

385

University of Reading

33

386

University of Surrey

34

405

Loughborough University

35

408

Lancaster University

36

425

University of Strathclyde

37

435

University of Kent

38

491

London School of Hygiene & Tropical Medicine

39

505

Brunel University

40

573

University of Essex

41

576

Aberystwyth University / Prifysgol Aberystwyth

42

584

City University London

43

588

University of Plymouth

44

592

Heriot-Watt University

45

626

Bangor University

46

640

Birkbeck University of London

47

657

University of Ulster

48

659

University of Stirling

49

662

University of Hull

50

670

University of Liverpool

51

690

Swansea University

52

693

University of Portsmouth

53

697

Royal Holloway University of London

54

707

Cranfield University

55

710

University of the West of England

56

738

Manchester Metropolitan University

57

741

University of Hertfordshire

58

744

Keele University

59

776

De Montfort University

60

783

Aston University

61

789

Goldsmiths University of London

62

828

University of Salford

63

831

University of Brighton

64

832

Sheffield Hallam University

65

838

Northumbria University

66

844

University of Huddersfield

67

851

Bournemouth University

68

853

Institute of Cancer Research University of London

69

869

University of Central Lancashire

70

876

Oxford Brookes University

71

891

Nottingham Trent University

72

927

University of Greenwich

73

948

Middlesex University

74

960

University of Westminster

75

964

School of Oriental and African Studies University of London

76

990

Kingston University London

77

998

Liverpool John Moores University

78

1032

University of Bradford

79

1036

Coventry University

80

1044

London Business School

کلمه کلیدی: 
کشور: