رتبه بندی دانشگاه های اتریش


Ranking of Austria University
رنکینگ دانشگاه های اتریس
رنکینگ 20 دانشگاه اتریس در جهان و در این کشور براساس معیار هایی کلی به صورت زیر است که برای شروع جست و جو دوره های تحصیلی اپلای قابل استفاده است.

Ranking

World Rank

University

1

126

Universität Wien

2

244

Technische Universität Wien

3

334

Universität Innsbruck

4

438

Technische Universität Graz

5

524

Karl Franzens Universität Graz

6

574

Medizinische Universität Wien

7

642

Johannes Kepler Universität Linz

8

705

Universität fur Bodenkultur Wien

9

950

Alpen Adria Universität Klagenfurt

10

962

Medizinische Universität Graz

11

1023

Wirtschaftsuniversität Wien / Vienna University of Economics and Business

12

1032

Universität Salzburg

13

1102

Medizinische Universität Innsbruck

14

1353

Veterinarmedizinische Universität Wien

15

1442

(1) Montanuniversität Leoben / University of Leoben

16

1733

Donau Universität Krems Universität für Weiterbildung

17

2803

Fachhochschule Oberösterreich

18

2907

Paracelsus Medizinischen Privatuniversität

19

3277

Fachhochschule Wiener Neustadt

20

3601

Fachhochschule Technikum Wien

کلمه کلیدی: 
کشور: