رتبه بندی دانشگاه های نروژ


Ranking of Norway University
رنکینگ دانشگاه های نروژ
رنکینگ 20 دانشگاه نروژ در جهان و در این کشور براساس معیار هایی کلی به صورت زیر است که برای شروع جست و جو دوره های تحصیلی اپلای قابل استفاده است.

Ranking

World Rank

University

1

86

University of Oslo / Universitetet i Oslo

2

159

University of Bergen / Universitetet i Bergen

3

202

(1) Norwegian University of Science & Technology / Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

4

461

University of Tromso / Universitetet i Tromsø

5

1001

University of Agder / Universitetet i Agder

6

1087

Norwegian University of Life Sciences / Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

7

1209

University of Stavanger / Universitetet i Stavanger

8

1401

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences / Høgskolen i Oslo og Akershus

9

1663

Bergen University College / Høgskolen i Bergen

10

1801

Ostfold University College / Høgskolen i Østfold

11

2056

(1) BI Norwegian Business School / Handelshøyskolen BI

12

2180

Norwegian University for Sport and Physical Education / Norges Idrettshøgskole

13

2278

Gjovik University College / Høgskolen i Gjøvik

14

2323

University Centre in Svalbard

15

2348

Norwegian School of Economics / Norges Handelshøyskole

16

2584

Nord University

17

2818

Telemark University College / Høgskolen i Telemark

18

2914

Hedmark University College / Høgskolen i Hedmark

19

2929

Lillehammer College / Høgskolen i Lillehammer

20

2982

Buskerud and Vestfold University College / Høgskolen i Buskerud og Vestfold

کلمه کلیدی: 
کشور: